Wielkość tekstu

  Zapraszam na XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 roku   (tj.czwartek) o godz.1000w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

   

  Porządek obrad:

  1.Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy,

     b) przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy,

     c) protokół z obrad XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku – podpisany bez zmian.

  2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji art.37 ust.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od dnia 21 grudnia 2016 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku.

  4.Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Węsiory, gmina Sulęczyno,

  b) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 3203/7 obręb Kłodno,

  c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gmini  Sulęczyno na 2018 rok,

  d) zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno na rok 2018,

  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,

  f) uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia w roku 2017 Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno, pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912G w miejscowości Kistowo”,

  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno pomocy finansowej na  realizację zadania pod nazwą. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1912G, obejmująca w swoim zakresie budowę drogi Lemany Sulęczyno,

  h) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie  wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017-2026,

  j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2017 rok.

  k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2026,

  l) uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2018.

  5. Interpelacje i wolne wnioski.

   

   

  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
  Kazimierz GLINIECKI

   

  Czytany 10767 razy