Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

  XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na  XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 12 lutego 2018 roku  (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie.
   

  Porządek obrad:
  1.Sprawy regulaminowe:
      a)otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy,
      b)przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy,
      c)protokół z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz z obrad sesji  nadzwyczajnej z dnia 15 stycznia 2018 roku – podpisane bez zmian.
  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  4.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a)zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Sierakowicach na lata 2018 -2022",
     b)przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęczyno na lata  2018-2022”,
     c)przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Sulęczyno na lata 2018-2020,
     d)ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018,
     e)funduszu sołeckiego na rok 2019,
     f)współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice, Gminą Stężyca oraz Kaszubskim Uniwersytetem  Ludowym i Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2w zakresie wspólnej  realizacji projektu pn.: "NESTOR - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 - Rozwój usług społecznych,
     g)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018-2026,
     h)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.
   
  5.Interpelacje i wolne wnioski.

   


  Przewodniczący Rady Gminy

  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 11173 razy