Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

XXXII sesja Rady Gminy Sulęczyno
Z a p r a s z a m na XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 01 sierpnia 2014 roku ( tj.piątek ) o godz.1100w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe:
 • a) otwarcie XXXII sesji Rady Gminy,
 • b) przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
 • c) zatwierdzenie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca
 • 2014 roku.


2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.


3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.


4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • a) zamiany gruntów położonych w Borku,
 • b) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Sulęczyno na okręgi wyborcze,
 • c) zamiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulęczyno,
 • d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2014-2024,
 • f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2014,
 • g) zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej w
 • Mściszewicach",
 • h) zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Park edukacyjno-rekreacyjny
 • w Mściszewicach".


5. Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz GAWIN