Rada Gminyhttp://www.suleczyno2.iq.plThu, 23 Nov 2017 23:06:19 +0100Joomla! - Open Source Content Managementpl-plXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/236-xvi-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/236-xvi-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlZAPRASZAM na XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 17 marca 2016 roku (tj. czwartek) o godz.1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno                   

 

Porządek obrad:                     

1.Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie XVI sesji Rady Gminy,

   b) przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

   c) zatwierdzenie protokołów z obrad XIV i XV sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 23 i 30 grudnia 2015 roku.

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

   a)przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sulęczyno na  wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 3 Edukacja dla rozwoju RPO WP 2014 – 2020,

   b) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i Zespołach Szkół, dla których Gmina Sulęczyno jest organem prowadzącym,

   c) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest gmina Sulęczyno,

d) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjum, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Sulęczyno,

   e) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok,

   f) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla obszarów położonych w części obrębów ewidencyjnych Bukowa Góra, Mściszewice, Podjazy, Sucha, Sulęczyno i Żakowo w gminie Sulęczyno,

   g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (działka nr ew.205/20),

   h) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (działka nr ew.205/22),

   i) wyrażenia (nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Sulęczyno na rok 2017,

   j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sulęczyno do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Powiatem Kartuskim inwestycji pn. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej z przebudową fragmentu ulic Gowida i Ks. Zapałowskiego w zakresie budowy chodnika i drogi rowerowej na terenie działek nr 126/1, 185/1, 205/20, 205/22 w miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno”,                                                                    

   l) przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęczyno w roku 2016,

   ł) wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości zamieszkanej położonej na terenie  Gminy Sulęczyno z nazwy Borek Kamienny na nazwę Borek,

m) wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości zamieszkanej położonej na terenie  Gminy Sulęczyno z nazwy części wsi Kistowo o nazwie Wydmuchowo na nazwę Borek Kamienny,

n) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016,

o) uchwalenia gminnego programu narkomanii na rok 2016,

p) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno na rok 2016.

r) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie za rok 2015,

s) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016 – 2025,

t) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016.

6. Interpelacje i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz GLINIECKI

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)Rada GminyFri, 11 Mar 2016 13:21:32 +0100
Przyjęcia interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy Gminyhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/128-przyjecia-interesantow-przez-przewodniczacego-rady-gminy-gminy.htmlhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/128-przyjecia-interesantow-przez-przewodniczacego-rady-gminy-gminy.htmlPrzyjęcia interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy Gminy
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulęczyno przyjmuje interesantów w sprawach skargi wniosków we wtorki od godziny 14.00 do godziny 16.00i czwartki od godziny 15.00  do godziny 17.00 .
]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)Rada GminyWed, 07 Jan 2015 10:38:59 +0100
Rada Gminy Sulęczyno VII kadencji 2014-2018http://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/127-rada-gminy-suleczyno-vii-kadencji-2014-2018.htmlhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/127-rada-gminy-suleczyno-vii-kadencji-2014-2018.htmlRada Gminy Sulęczyno VII kadencji 2014-2018
1. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Andrzej GLINIECKI2.Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bogdan Edmund MALEK3. Bogumiła Teresa BLADOWSKA4. Kazimierz BRYLOWSKI5. Kazimierz GAWIN6. Katarzyna Maria GRENZ-SZUTA7. Zofia Katarzyna JERECZEK8. Marcin Jan KLINKOSZ9. Marek Michał…
]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)Rada GminyWed, 07 Jan 2015 10:12:30 +0100
XXXII sesja Rady Gminy Sulęczynohttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/86-xxxii-sesja-vi-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/86-xxxii-sesja-vi-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlXXXII sesja Rady Gminy Sulęczyno
Z a p r a s z a m na XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 01 sierpnia 2014 roku ( tj.piątek )…


2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.


3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.


4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • a) zamiany gruntów położonych w Borku,
 • b) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Sulęczyno na okręgi wyborcze,
 • c) zamiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulęczyno,
 • d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2014-2024,
 • f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2014,
 • g) zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej w
 • Mściszewicach",
 • h) zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Park edukacyjno-rekreacyjny
 • w Mściszewicach".


5. Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz GAWIN
]]>
marketing@superpapier.pl (Super User)Rada GminyMon, 28 Jul 2014 11:33:18 +0200
XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/74-xxx-sesja-vi-kadencji-rady-gminy-suleczynoi.htmlhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/74-xxx-sesja-vi-kadencji-rady-gminy-suleczynoi.htmlXXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno
XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno 2014.06.13 Zapraszam na XXXI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 20 czerwca 2014 roku ( tj.piątek )…

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sulęczyno.

5.Porządek obrad sesji absolutoryjnej:

   a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2013,
   b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013,
   c) zapoznanie się z uchwałą Nr 070/g281/R/I/14 Składy Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Sulęczyno za 2013 rok,
   d) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
   e) zapoznanie się z uchwałą Nr 110/g281/A/I/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 09 czerwca 2014 roku opiniującą wniosek Komisji   Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno z      tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
   f) dyskusja.
  
6.Podjęcie uchwał w sprawie:   

   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Sulęczyno za rok 2013,
   b) absolutorium dla Wójta Gminy Sulęczyno za rok 2013.

7.Interpelacje i wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
KAZIMIERZ GAWIN

]]>
marketing@superpapier.pl (Super User)Rada GminyMon, 16 Jun 2014 14:41:37 +0200
XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/69-xxx-sesja-vi-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/69-xxx-sesja-vi-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlXXX sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno
XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno 2014.06.09 Porządek obrad sesji: 1.Sprawy regulaminowe: a)otwarcie XXX sesji Rady Gminy, b)przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian, c)zatwierdzenie…

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
4.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie za rok 2013,
5.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Sulęczyno,
6.Sprawozdanie realizacji „ Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 ”.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie,
 • b)zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • c)dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • d)wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ( dwa projekty uchwał ),
 • e)upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
 • f)zmieniająca uchwałę Nr X/79/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „ Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęczyno w latach 2011–2017 ”,
 • g)udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,
 • h)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2024,
 • i)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2014.

8.Interpelacje i wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
KAZIMIERZ GAWIN

]]>
marketing@superpapier.pl (Super User)Rada GminyThu, 12 Jun 2014 11:26:35 +0200
Rada Gminyhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/4-rada-gminy.htmlhttp://www.suleczyno2.iq.pl/samorzad-gminy/rada-gminy/item/4-rada-gminy.htmlRada Gminy Sulęczyno Przewodniczący Rady Gminy: Kazimierz Gawin Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy: Grzegorz Bielicki Skład Rady: BASKE Krzysztof BOBER Jerzy DRIWA Jacek GLINIECKI Kazimierz HINCA Józef JERECZEK Zofia KARCZ Stefan…]]>marketing@superpapier.pl (Super User)Rada GminyWed, 02 Apr 2014 07:36:07 +0200