Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulęczyno.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniającej ustawę z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87), gminy mają obowiązek wprowadzić roczną ryczałtową stawkę opłatyza  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Wprowadzenie przez ustawodawcę rocznej ryczałtowanej opłaty powoduje, że na gminach ciąży obowiązek zapewnienia przez cały rok wywozu odpadów komunalnych z tych nieruchomości. Przyjęty w dniu 26.03.2015 r. przez Radę Gminy nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno określił  m. in. inaczej niż dotychczas częstotliwość zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych – raz na dwa tygodnie w okresie sezonu letniego - od czerwca do września i raz na miesiąc przez pozostałą część roku. Odpady segregowane (plastik, papier, metal) będą odbierane raz w miesiącu przez cały rok a odpady segregowane (szkło) będą odbierane raz na kwartał w ciągu roku kalendarzowego.

Rodzaj odpadu

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Komunalne odpady
zmieszane

raz na miesiąc natomiast w okresie czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień dwa razy w miesiącu

Papier, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe

raz w miesiącu

szkło

raz na 3 miesiące

zielone

Z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno -
porządkowych

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony

W zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)

Biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów powstających na tego rodzaju nieruchomościach, wyrażoną w liczbie pojemników, stawkę opłaty za pojemnik oraz zmianę w częstotliwości świadczenia usługi, Rada Gminy Sulęczyno w dniu 26 marca 2015 r. podjęła stanowiącą prawo miejscowe uchwałę Nr IV/27/2015 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21.04.2015r. pod poz. 1336 w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. W przyjętej uchwale ustalono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 184,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny, natomiast jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny - opłata będzie w wysokości 276,00 zł rocznie.

W związku z powyższym wszyscy właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku są zobowiązani złożyć nową deklarację najpóźniej do dnia 15 czerwca 2015 roku.

Formularze deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie oraz na stornie internetowej www.suleczyno.pl. Wszelkich informacji na temat sposobu wypełniania korekty deklaracji udzielają w pok. nr 7 pracownicy Urzędu Gminy i pod nr telefonu (58) 68-56-381.

Stawka opłaty jest stawką roczną, jest niezależną od długości okresu używania w/w nieruchomości
i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżanie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony. Prosimy o terminowe złożenie nowych deklaracji (korekty), tak aby swobodnie korzystać z wywozu odpadów w ramach należnej ryczałtowej opłaty. Po złożeniu nowej deklaracji wszelkie opłaty za odbiór odpadów komunalnych dokonane w 2015 r. na rzecz Gminy Sulęczyno, zostaną zaliczone na poczet nowej ryczałtowej opłaty.

Deklaracje będą przyjmowane w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Sulęczynie (I piętro), za pośrednictwem poczty lubprzy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Sulęczyno na platformie EPUAP pod adresem http://www.bip.suleczyno.pl/esp.php.

 

Płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w terminach: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.

 

Pragniemy również przypomnieć, że właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wnoszą opłaty bez wezwania, dokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy - 41 8324 0001 0041 1981 2000 0010 bądź u inkasenta (sołtysa).

 

Dane do przelewu:

Nr rachunku bankowego - 41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno

W tytule przelewu należy wpisać – Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Przykład prawidłowego wyliczenia wysokości opłaty za 1 domek letniskowy jeżeli właściciel

a) będzie segregować odpady, b) nie będzie segregował odpadów.

F4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku

Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty ustalonej jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na w/w nieruchomościach na obszarze Gminy Sulęczyno wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) roczna wysokość opłaty dla selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

                   1                       X            184,00 zł          =                              184,00 zł

   (ilość domków letniskowych                             (stawka roczna ryczałtowa                         (iloczyn ilości domków letniskowych lub innych

        lub innych nieruchomości)                           opłaty za selektywne                                   nieruchomości i stawki opłaty ryczałtowej za

                                                                                         zbieranie odpadów)                                           selektywne zbieranie odpadów)

b) roczna wysokość opłaty dla nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

                   1                       X            276,00 zł          =                              276,00 zł

   (ilość domków letniskowych                     (stawka roczna ryczałtowa                       (iloczyn ilości domków letniskowych lub innych

  lub innych nieruchomości)                           opłaty za nieselektywne                       nieruchomości i stawki opłaty ryczałtowej za

                                                                                  zbieranie   odpadów)                                          nieselektywne zbieranie odpadów)

                                                                                                               

 

Wójt Gminy Sulęczyno